Stalowowolskie San Francisco
Gmina Stalowa Wola uzyskała dotację na realizację projektu pt.: "Stalowowolskie San Francisco". Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Polska Granica Wschodnia Phare 2003. Umowę na realizację projektu podpisano ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska. Projekt będzie realizowany w ciągu 7 miesięcy (od lipca 2005r. do stycznia 2006r.). Całkowity koszt projektu 16660 Euro, w tym dofinansowanie z UE 12495 Euro
Opis projektu
Projekt uruchamia współpracę gospodarczą pomiędzy miastem Stalowa Wola (Polska) a Lwowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie (Ukraina).
Współpraca oparta jest na podejmowaniu wspólnych międzynarodowych inicjatyw gospodarczych prowadzących do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego regionów zaangażowanych w realizację projektu poprzez szeroko zakrojoną akcję promocyjną i aktywne działania zmierzające do pozyskania nowych inwestorów oraz podniesienia świadomości poczucia więzi gospodarczej i terytorialnej miedzy krajami zaangażowanymi w realizację projektu.
Grupy docelowe
Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, agencje, przedsiębiorcy działający na terenie Lwowa i Stalowej Woli oraz ich okolicy.

Główny cel projektu
Wsparcie rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej w Euroregionie Karpackim poprzez podejmowanie wspólnych międzynarodowych inicjatyw gospodarczych, prowadzących do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego regionów zaangażowanych w realizację projektu i aktywne działania zmierzające do pozyskania nowych inwestorów.

Dla osiągnięcia celów zostaną podjęte następujące działania:
Po pierwsze będzie to promocja projektu, następnym krokiem będzie przygotowanie i utworzenie strony internetowej. Następnie odbędzie się Misja gospodarcza na Ukrainie. Aby cel został osiągnięty niezbędna będzie publikacja informatora inwestycyjnego oraz przeprowadzenie konkursu na najlepszy projekt informacyjno - promocyjny firm z powiatu stalowowolskiego na rynku Ukraińskim. Ostanim etapem będzie konferencja gospodarcza.

Oczekiwane rezultaty
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami działającymi na obszarze partnerów projektu, co będzie miało wpływ na zintegrowanie polsko - ukraińskiego środowiska biznesowego.

Nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych (misja gospodarcza we Lwowie),

Wymiana doświadczeń wśród firm uczestniczących w projekcie,

Profesjonalna promocja gospodarcza regionów Stalowej Woli i Lwowa (Informator inwestycyjny) oraz beneficjentów projektu,

Integracja środowiska biznesowego będzie miała znaczący wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku polskich i ukraińskich firm na skalę międzynarodową oraz na tworzenie międzynarodowego modelu współpracy,

Nawiązanie kontaktów handlowych,

Rozszerzenie oferty produktów i usług dla mieszkańców Stalowej Woli i Lwowa,

Zaktywizowanie Polskich i Ukraińskich firm (misja gospodarcza, współpraca międzynarodowa).
Efekt transgraniczny
Efekt transgraniczny projektu "Stalowowolskie San Francisco" angażującego miasto: Stalowa Wola i Lwowską Agencję Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej wyrażony zostanie poprzez:
  • inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, okołobiznesowymi i ośrodkami naukowymi,

  • stworzenie i wdrożenie nowego modelu współpracy gospodarczej, która będzie mogła być powielona w innych częściach Euroregionu ,

  • umożliwienie łatwego i szybkiego przekazywania informacji ekonomicznych dzięki kontaktom bezpośrednim oraz komunikacji drogą internetową (strona internetowa projektu) pomiędzy dwoma krajami (Polska i Ukraina),

  • umożliwienie powszechnego dostępu do doświadczeń związanych z realizacją transgranicznego projektu o których informacje zamieszczane będą na stronie internetowej redagowanej wspólnie przez zespół realizacyjny, dzięki temu podobne działania będą mogły być podejmowane również w innych regionach nie tylko z zakresu gospodarki, ale również w innych dziedzinach, tj. np.: turystyka, kultura.
Nazwa i rola partnera zagranicznego
Lwowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej zwyczajowo zajmuje się promocją regionu Lwowa i organizowaniem kontaktów gospodarczych, z tego względu posiada sieć powiązań z instytucjami otoczenia biznesu oraz różnego rodzaju firmami, z którymi polscy przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę gospodarczą. W czasie realizacji projektu istotną rolę odgrywa działanie partnera ukraińskiego. Po pierwsze poprzez reklamę i aktywne poszukiwanie i rekrutację firm, będzie urzeczywistniał udział jak największej ilości firm z Ukrainy w poszczególnych działaniach projektu (misja gospodarcza, konferencja). Ponadto poprzez realizowaną misję gospodarczą zaprezentuje środowisko biznesowe na Ukrainie oraz zachęci firmy obu krajów do międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przygotowanie oferty inwestycyjnej do informatora inwestycyjnego przyczyni się do zaprezentowania firm ukraińskich na polskim rynku oraz integracji polskiego i ukraińskiego środowiska biznesu.
Koordynator projektu
Arleta Siwek
e-mail: asiwek@stalowawola.pl
tel./fax: (015) 643 34 11

Jolanta Kowalewska
e-mail: jkowalewska@stalowawola.pl
tel./fax: (015) 643 34 11
Adres
Urząd Miasta Stalowa Wola
Referat ds. Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej
Ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
POLSKA
www.stalowawola.pl


Solomiya Rozhko
e-mail: solomiya@ardei.lviv.ua
tel/fax: + (38 032) 297 41 41

pl. Halytska 7
Lwów 79008
Ukraina
Aktualności
Stalowowolskie San Francisco - program polski-ukraińskiej współpracy gospodarczej Web design OSI Go3.pl 2005